Stanovy studentské rady

Stanovy studentské rady

ČLÁNEK I. Preambule
Studentská rada představuje neziskový školní orgán, jehož cílem je zkvalitňování komunikace mezi vedením školy a studenty a hájení zájmu studentů. Od členů Studentské rady se očekává, že budou hájit zájmy své třídy a přispívat k co nejlepšímu chodu naší školy. Spokojení a prospívající studenti patří mezi určující znaky kvalitní školy.
ČLÁNEK II. Základní ustanovení
1. Studentská rada (dále jen „rada“) je tvořena pouze studenty SŠ technické AGC a.s., Rooseveltovo náměstí č. 5 Teplice PSČ 41503
2. Členové rady zastupují své třídy dle ČLÁNKU III.
3. Členství v radě je pro všechny její členy dobrovolná.
ČLÁNEK III. Členové Rady
1. Rada je tvořena zástupci tříd (jejími předsedy), předsedou rady (viz. ČLÁNEK IV. Vedení rady), místopředsedou, zapisovatelem, členem vedení a administrátorem WWW stránek.
2. Zástupci tříd – předsedové, jsou voleni jednotlivými třídami školy, dle zvyklostí třídy.
3. Zástupce třídy hájí její zájmy a je povinen seznamovat třídu s výsledky jednání.
4. Zástupce třídy se zavazuje navštěvovat jednání Studentské rady.
5. V případě, že se zástupce nemůže zúčastnit jednání, je povinen za sebe dosadit náhradu – místopředsedu třídy.
6. Pokud v době jednání má zástupce třídy školní či jinou neodkladnou akci, je zástupce z účasti na jednání omluven.
7. Předseda rady, místopředseda, zapisovatel a člen je volen studentskou radou na základě veřejného hlasování. Rozhoduje hlas většiny. Administrátorem WWW stránek je nominován student s příslušnými odbornými znalostmi tvorby a editaci WWW stránek, případná korektura stránek je v kompetenci zástupce ředitele.
8. Členové rady mají povinnost dodržovat nařízení vedení rady.
9. Předseda rady má právo vyloučit z jednání osobu, která jakýmkoli způsobem narušuje jeho průběh.
10. Předseda rady má dále právo vyloučit zástupce třídy ze studentské rady za hrubé přestupky proti Školnímu řádu, zákonům České republiky, etiketě a za neplnění zadaných povinností.
11. Členství ve studentské radě zaniká ukončením nebo přerušením studia.
12. Každý člen má právo volit a být volen do všech funkcí Studentské rady.
13. Studentská rada je svolávána 1x za čtvrtletí, řízení rady realizuje předseda rady podle plánu práce rady a momentálních aktuálních požadavků členů rady a požadavků vedení školy.
ČLÁNEK IV. Vedení rady 
1. Vedení rady tvoří předseda studentské rady (dále jen „předseda“), místopředseda studentské rady (dále jen „místopředseda“), zapisovatel a člen rady. Nominaci při 1. založení předkládá zástupce ředitele.
2. Členové vedení rady jsou voleni na dobu neurčitou, maximálně však do ukončení jejich studia na škole.
3. Předseda řídí jednání rady a zajišťuje komunikaci mezi vedením školy a radou. Má možnost, po dohodě s ředitelem školy, se zúčastnit jednání pedagogické rady.
4. Místopředseda pomáhá předsedovi a zároveň se řídí jeho pokyny a v případě nepřítomnosti předsedy funguje jako jeho zástupce.
5. Zástupci tříd mohou odvolat členy vedení rady veřejným hlasováním. Toto hlasování smí proběhnout pouze za přítomnosti nejméně 3/4 zástupců tříd. Předseda nebo místopředseda je odvolán, pokud bude pro jeho odvolání hlasovat nejméně 75% přítomných.
6. V případě odvolání následuje hlasování o termínu nových voleb.
7. Člen vedení rady má právo kdykoli odstoupit od své funkce, je ale povinen v ní setrvat, dokud nebude zvolen člen nový. Stejný případ platí i u odvolaného člena vedení rady.
8. Vedení rady nemá právo jakýmkoli způsobem ovlivňovat hlasy členů rady.
ČLÁNEK V. Volba do vedení rady
1. Rada musí informovat o vypsání nových voleb nejméně týden před jejich termínem prostřednictvím zástupců tříd, nástěnky rady, webových stránek rady.
2. Členové vedení rady jsou voleni zástupci tříd v tajném hlasování, za přítomnosti nejméně 3/4 zástupců tříd. Člen vedení bude zvolen, pokud bude v jeho prospěch hlasovat nejméně 75% přítomných členů rady. V případě, že požadovaný počet členů nebude zvolen, následuje veřejná volba z nezvolených či studentskou radou doplněných zástupců, do počtu pěti členů vedení rady.
3. Po volbě vedení rady následuje volba pro obsazení funkcí ve vedení studentské rady. Návrh do funkce vychází z počtu získaných hlasů z tajné volby. Předseda nebo místopředseda bude zvolen, pokud bude v jeho prospěch nejméně 75% hlasů následným veřejným hlasováním. U zapisovatele a člena vedení je vyžadováno nejméně 50% hlasů.
4. Nový člen vedení rady nastupuje do funkce okamžitě, pokud se hlasováním, pořádaným před jeho volbou, nestanoví jinak.
ČLÁNEK VI. Jednání Rady 
1. Jednání studentské rady probíhá každé čtvrtletí (vedení rady měsíčně) po dobu školního roku ve stanovený čas a na stanoveném místě.
2. V případě změny jsou členové vedení rady povinni oznámit tuto skutečnost prostřednictvím nástěnky a to nejpozději den před plánovaným zasedáním.
3. Jednání rady jsou veřejná. V případě narušování průběhu jednání budou rušící osoby předsedou rady vyloučeny.
4. Rada má právo na své jednání pozvat členy učitelského sboru, členy vedení a jiné osoby. V případě osob, které nestudují nebo nepracují na naší škole, je jejich návštěva schvalována ještě vedením školy.
5. Rada projednává návrhy podané studenty, učitelským sborem a vedením školy.
6. Pokud není před hlasováním stanoveno jinak, rozhoduje většinový výsledek. V případě výsledku nerozhodného má rozhodující hlas předseda.
7. Rozhodnutí rady probíhá formou hlasování. Rozhoduje hlas většiny. Hlasování se může zúčastnit každý člen rady.
ČLÁNEK VII. Závěrečná část
1. Členové rady se zavazují dodržovat tyto stanovy.
2. Na konci každého školního roku sepíše předseda rady a zapisovatel závěrečnou zprávu, s níž je rada obeznámena, kopii předá vedení školy a umístí jí na webových stránkách rady a na nástěnce.
3. Tato ustanovení vstupují v účinnost dnem jejich schválení vedením školy a ustavující schůzí studentské rady.


Tyto stanovy Studentské rady schválili její členové dne 31. 3. 2010 na společném zasedání předsedů jednotlivých tříd. V tento den vstupují stanovy v platnost.