Stud. rada

illustration

Úvodní slovo ředitele

(JUDr. Josef Dvořák)

Studentská rada na naší škole by si měla klást za cíl hájit zájmy studentů a v tomto ohledu vystupovat jako partner vedení školy.

Dává možnost studentům se aktivně zapojit do chodu a řízení školy. Díky svým zástupcům v radě mohou studenti reagovat na změny ve škole a především ve výchovně vzdělávacím procesu (např. změny ve školním a klasifikačním řádu, tvorbě rozvrhu, způsobu výuky atd.), v zabezpečení pořádku v budovách a okolí, ve sportovně-kulturním vyžití apod.

Radu budou tvořit zástupci jednotlivých tříd, konkrétně pak třídou zvolení předsedové tříd. Dohromady tvoří rada jednotný celek, který shromažďuje návrhy, stížnosti, problémy, zajímavosti od ostatních studentů a následně je projednává na svých schůzích, ke kterým mohou být přizváni jednotliví členové vedení školy, třídní učitelé a učitelé aby s nimi daná témata prodiskutovali. K popularizaci své činnosti bude spravovat WWW stránky studentské rady.

Schůze studentské rady budou probíhat vždy čtvrtletně, ale pokud se objeví jakékoliv důležité téma, je možné schůzi svolat kdykoliv. Studentská radu mohou svolat i jednotliví učitelé či členové vedení školy, pokud budou chtít s jejími členy cokoliv projednat, nebo předají svoje připomínky jednotlivým členům rady k projednání na schůzích.

Členové studentské rady musí mít důvěru většiny třídy a třídního učitele. Studentská rada bude jedním z poradních orgánů ředitele školy při řešení problémů souvisejících se studiem a provozem školy. Podnět k jednání může dát kterákoliv z obou stran.

První jednání svolává ředitel školy. Jednání mohou být vedena buď s celou radou, její částí nebo pouze se zástupci jedné třídy podle povahy problému.